] Algemene Voorwaarden | Kunstkring BArt

Algemene Voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Website Kunstkring BArt

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Kunstkring Berkelland Art, kortweg Kunstkring BArt, (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 51170795), waarvan het secretariaat momenteel is gevestigd te Eibergen (Gemeente Berkelland).

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als u op enigerlei wijze gebruik maakt van de website van Kunstkring BArt.

Door gebruik te maken van de website van Kunstkring BArt, (bereikbaar via de URL’s http://www.kunstkringbart.com en/of http://www.kunstkringbart.nl) aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dit dat u er voor instaat dat iemand die van de website van Kunstkring BArt gebruik maakt via of op uw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Kunstkring BArt heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website. Indien u het gebruik van de website van Kunstkring BArt voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden houdt dat in dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

  1. Dienstverlening Kunstkring BArt

1.1       De website van Kunstkring BArt reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de diensten van Kunstkring BArt niet inhoudelijk. Kunstkring BArt heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van alle onderdelen van de diensten. Kunstkring BArt is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Kunstkring BArt beschikbaar stellen. Kunstkring BArt geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

1.2       De website van Kunstkring BArt bestaat uit 2 gedeeltes:

  1. een openbaar gedeelte voor informatie over de kunstkring en haar activiteiten voor ieder die de website bezoekt
  2. een besloten gedeelte dat alleen toegankelijk is voor leden van Kunstkring BArt

Voor allen die vallen binnen de drie noemde categorieën: Kunstkring Bart, de leden van Kunstkring Bart en belangstellenden op de website, gelden de volgende voorwaarden

 

 DEEL A ——

 2.         Gebruik van de website van Kunstkring BArt

2.1       U staat er ten behoeve van Kunstkring BArt voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat u er ten behoeve van Kunstkring BArt voor in dat u te allen tijde de verplichtingen voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

2.2       Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die u verricht in het kader van Kunstkring BArt niet:

(a)    op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

(b)   inbreuk maken op rechten van Kunstkring BArt of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

(c)    in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving onder de Nederlandse wetgeving;

(d)   virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computers van Kunstkring BArt en haar leden te omzeilen;

(e)    op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van Kunstkring BArt, haar leden en/of derden.

3.         Intellectuele eigendomsrechten

3.1       U erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere inhoud en programma’s bevat die eigendom zijn van Kunstkring BArt, licentiegevers, leden en/of gebruikers van Kunstkring BArt en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

3.2       Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Kunstkring BArt je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Kunstkring BArt of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Kunstkring BArt substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen (spin-offs) van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

3.3       Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u van de website mag maken is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

3.4       U verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Kunstkring BArt, haar leden of derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 3.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Kunstkring BArt op haar computers.

3.5       Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4.         Kennisgeving onrechtmatige inhoud

4.1       Kunstkring BArt zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Kunstkring BArt onderzoeken en, indien mogelijk, daartegen stappen ondernemen. Als u van mening bent dat een gebruiker van Kunstkring BArt inbreuk pleegt op uw rechten verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient:

(a)        de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Kunstkring BArt;

(b)        een verklaring te bevatten dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten en waarom dat zo is;

(c)        contactinformatie te bevatten waarmee Kunstkring BArt contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;

(d)        een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;

(e)        te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;

(f)         indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreuk makend is.

4.2       Kunstkring BArt behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon, personen of de onderneming die verantwoordelijk is voor de inhoud waarop de kennisgeving betrekking heeft.

4.3       Indien uit de kennisgeving blijkt dat de inhoud onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Kunstkring BArt onmiddellijk worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

4.4       Kunstkring BArt behoudt zich het recht voor om niet tot inwilliging van een verzoek tot het verwijderen of ontoegankelijk maken van inhoud over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de inhoud waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Kunstkring BArt bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende inhoud onmiskenbaar onrechtmatig is.

4.5       Door het doen van een kennisgeving vrijwaart u Kunstkring BArt en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar bestuurders, commissieleden, leden en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Kunstkring BArt lijdt, nog zal kunnen lijden of die Kunstkring BArt dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

4.6       Kunstkring BArt zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

5Diensten

Alle diensten aangeboden door Kunstkring BArt zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders overeengekomen.

6.         Stopzetten en beschikbaarheid diensten

6.1       In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Kunstkring BArt ten dienste staan, is Kunstkring BArt te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met Kunstkring BArt (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(a)        u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;

(b)        we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan Kunstkring BArt en haar afzonderlijke leden kunnen toebrengen.

Kunstkring BArt zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

6.2       Indien uw gebruik van een betaalde dienst van Kunstkring BArt wordt beëindigd, om welke reden dan ook, hebt u geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Kunstkring BArt.

6.3       In geen geval garandeert Kunstkring BArt

– onbelemmerde toegang tot de website en de diensten;

– correcte en onbeschadigde datatransmissie;

– ongestoord en ononderbroken gebruik van de website;

– de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de diensten.

7.         Privacy

7.1       Door het gebruik van de website bent u gebonden aan ons Privacy Statement.

8.         Inhoud van derden

8.1       Het is mogelijk dat de website applicaties, inhoud en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“inhoud van derden”) bevat. De opname of aanwezigheid van inhoud van derden op de website impliceert niet dat Kunstkring BArt deze inhoud heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Kunstkring BArt is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van inhoud van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de website.

8.2       Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

 9.         Advertenties

9.1       Als kleine tegenprestatie voor de sponsoren die met hun financiële en materiële bijdragen de diensten van Kunstkring BArt ondersteunen biedt Kunstkring BArt deze sponsoren de gelegenheid om een advertentie op de website te laten plaatsen.

9.2       In aanvulling op de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende advertenties niet toegestaan op de website van Kunstkring BArt:

–       vraag & aanbod advertenties

–       advertenties ter promotie van andere websites

–       advertenties voor het opbouwen van panels en ter promotie van allerlei lucratieve werkzaamheden die vanuit huis kunnen worden gedaan

–       advertenties die geen relatie hebben met de doelstellingen van Kunstkring Bart en haar activiteiten en diensten (tenzij er sprake is van sponsoring)

–       banners

9.3       Dezelfde advertentie wordt niet in meerdere categorieën geplaatst of meerdere keren in dezelfde categorie.

10.       Aansprakelijkheid

10.1      Kunstkring BArt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Kunstkring BArt dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2      Voor zover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Kunstkring BArt rust, is deze aansprakelijkheid jegens u, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan Kunstkring BArt betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Kunstkring BArt is voortgevloeid.

10.3      Kunstkring BArt is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Kunstkring BArt verricht en/of uw gebruik van de website.

10.4      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kunstkring BArt meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Kunstkring BArt vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.5      Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Kunstkring BArt voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kunstkring BArt (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Kunstkring BArt uit te sluiten.

 

DEEL B ———-

Naast de hierboven genoemde gebruiksvoorwaarden 1 t/m 10 gelden de onderstaande voorwaarden voor de bij Kunstkring BArt aangesloten leden en anderen gebruikers van de website van Kunstkring BArt aan wie door het Bestuur van Kunstkring BArt onbeperkte toegang tot het besloten gedeelte is verleend, zoals beschreven in de onder punt 1.3 genoemde categorie C:

 11  Besloten gedeelte

11.1      Toegang tot het besloten gedeelte van de website is uitsluitend voorbehouden aan leden van Kunstkring BArt en aan die personen aan wie door het Bestuur van Kunstkring BArt daarvoor toestemming is gegeven. Het besloten gedeelte geeft toegang aan leden van Kunstkring BArt middels een door Kunstkring BArt toegekende gebruikersnaam en wachtwoord.

11.2      Lidmaatschap van Kunstkring BArt is mogelijk voor elke volwassene die serieus beeldende kunst beoefent en afkomstig is uit of werkzaam is binnen de gemeente Berkelland of een der aangrenzende gemeentes. De minimum leeftijd voor lidmaatschap is derhalve 18 jaar.

11.3      Lid worden kan via het openbare gedeelte van de website door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en, voorzien van bewijzen van (des)kundigheid in te dienen bij het Bestuur van Kunstkring BArt. Na goedkeuring door het Bestuur en het voldoen van de financiële verplichtingen ontvangt het nieuwe lid dan de persoonlijke toegangscodes. Bij de eerste keer inloggen zal het nieuwe lid verplicht worden deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te accepteren.

11.4      Leden moeten de door Kunstkring BArt aan het lid verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord geheim houden. Het is niet toegestaan gebruikersnamen en wachtwoorden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Kunstkring BArt hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Kunstkring BArt is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker ook daadwerkelijk die gebruiker is. Zodra een lid van Kunstkring BArt weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet het Bestuur van Kunstkring BArt daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld, onverminderd de eigen verplichting van de geregistreerde gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

11.5      Een bezoeker van het besloten gedeelte van deze website mag bijdragen uit dit gedeelte doormailen naar relaties binnen het netwerk van Kunstkring BArt. Hij/zij mag ze niet anderszins openbaar maken of verveelvoudigen, doorzenden of beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur van Kunstkring BArt.

11.6      Het plaatsen van bijdragen van leden op de website van Kunstkring BArt gebeurt uitsluitend door de door het Bestuur van Kunstkring BArt daartoe aangestelde beheerder, met uitzondering van reacties die gebruikers van het besloten gedeelte van de website daarbinnen kunnen geven.

11.7      Het beheer van de website van Kunstkring BArt controleert de bijdragen van leden op de aanwezigheid van virussen, maar staat er niet voor in dat bijdragen die gedownload worden geen virussen bevatten en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) dienaangaande.

11.8      De website van Kunstkring BArt is van en voor haar leden. Het verschaffen van toegang tot het besloten gedeelte van de site aan niet-leden, wordt gezien als een ernstige inbreuk van de gebruiksvoorwaarden van Kunstkring BArt site en heeft als directe consequentie dat de betreffende gebruikersnaam wordt geblokkeerd

12.       Bestanden uploaden/licentie

12.1      Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld behoudt u in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot de bestanden die door u aan bezoekers van de website ter beschikking worden gesteld via http://www.kunstkringbart.com, en http://www.kunstkringbart.nl.

12.2      U erkent en stemt er mee in dat u door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Kunstkring BArt (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), u automatisch aan Kunstkring BArt:

12.2.1   een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om

(a)    de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de diensten van Kunstkring BArt; en

(b)   de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Kunstkring BArt;

12.2.2   het recht verleent om enige door u ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de server van Kunstkring BArt en van de website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Kunstkring BArt op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

12.3      De in artikel 12.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat u of Kunstkring BArt de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de website en op het moment dat door uzelf of door Kunstkring BArt het lidmaatschap wordt beëindigd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen betrokkene en het Bestuur van Kunstkring BArt.

12.4      U erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt aan Kunstkring BArt gebruikt zullen worden door andere gebruikers van de website van Kunstkring BArt. Kunstkring BArt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Kunstkring BArt. U erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u beschikbaar stelt aan Kunstkring BArt door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Kunstkring BArt is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of met enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door u beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

12.5      U bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat u van de website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen via Facebook, Twitter, LinkedIn of op welke andere wijze dan ook.

12.6      Inhoud van het besloten gedeelte van de website mag nooit via sociale media als Facebook, Twitter, en/of andere media en middelen gedeeld worden aan personen, instanties en bedrijven die zelf geen toestemming hebben om dit besloten gedeelte van de website te bezoeken. Bij geconstateerde overtreding van dit artikel zullen uw gebruikersnaam en wachtwoord onmiddellijk worden geblokkeerd, zodat alleen nog toegang tot het openbare gedeelte mogelijk zal zijn of, bij ernstige overtreding, zelfs die toegang geblokkeerd zal worden.

12.7      U staat er jegens Kunstkring BArt voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 12.2 en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. U vrijwaart Kunstkring BArt en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Kunstkring BArt gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.

12.8      Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Kunstkring BArt, staat u ervoor in dat

(a)        u bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat u gerechtigd bent om aan Kunstkring BArt de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;

(b)        de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Kunstkring BArt, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van u of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;

(c)        u niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot uw recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;

(d)        Kunstkring BArt niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wier uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;

(e)        u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

13.       Verboden inhoud

Dit artikel geeft een niet uitputtende opsomming van inhoud die u in geen geval ter beschikking mag stellen via de website van Kunstkring BArt, waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur van Kunstkring BArt is of bepaalde inhoud wel of niet is toegestaan:

(a)        inhoud die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

(b)        inhoud die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

(c)        inhoud die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

(d)        inhoud die naar de mening van het Bestuur van Kunstkring BArt in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;

(e)        inhoud waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

(f)         inhoud waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

(g)        inhoud waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Kunstkring BArt, haar leden of derden worden geschonden;

(h)        inhoud waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

(i)         inhoud waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur van Kunstkring BArt commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;

(j)         inhoud waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

(k)        inhoud die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of met deze gebruiksvoorwaarden.

 14        Overige bepalingen

14.1      Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die betrokken partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

14.2      Onverminderd eventueel voor Kunstkring BArt bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen u en Kunstkring BArt voor het gebruik van de website te bewaren, is Kunstkring BArt niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden.

14.3      Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

14.4      Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

Aldus opgemaakt te Eibergen, 11 april 2014