] Toepassing AVG door B-Art | Kunstkring BArt

Toepassing AVG door B-Art

Toepassing Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
door Kunstkring Berkelland Art (B-Art)

Eigenlijk komt het beschermen van persoonsgegevens er op neer dat personen er geen nadeel van ondervinden dat gegevens over hen worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Het is een standpunt dat Kunstkring B-Art al sinds de oprichting in 2005 huldigt en ook via de eigen website kenbaar maakt. De AVG maakt dit op allerlei manieren concreet.

De AVG schrijft voor dat wij als vereniging (de AVG noemt dat de “verwerkingsverantwoordelijke”) van een persoon (in de AVG “betrokkene” genoemd) uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens van hem of haar te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. De betrokkene kan deze toestemming op elk moment intrekken en dan moet de verantwoordelijke deze gegevens meteen wissen of vernietigen – of zo aanpassen dat zij niet meer tot deze persoon zijn te herleiden.

Op deze manier krijgen onze leden, maar ook al diegenen die zich aanmelden voor deelname aan onze activiteiten, met de komst van de AVG meer zeggenschap over wat er met hun gegevens gebeurt. Wij vinden dat belangrijk, want onze digitale datasporen maken van ons privé leven steeds meer een open boek zonder dat we vaak weten hoe dat precies in zijn werk gaat.

In dit document beschrijven wij hoe we binnen Kunstkring Berkelland Art (B-Art), aansluitend bij de AVG uw (online) privacy willen beschermen.

 1. Bewustwording
  De relevante bepalingen van de AVG zullen aan alle leden (waarin de beleidsmakers begrepen) kenbaar worden gemaakt in dit document. Het document is te vinden op het openbare gedeelte van de B-Art website.
 1. Rechten van onze leden
  Onder de AVG hebben onze leden de volgende privacyrechten:
 • Recht op vergetelheid. Ze hebben het recht om online ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op dataportabiliteit. Ze hebben het recht om hun persoonsgegevens over te dragen naar andere organisaties. Dit betreft uitsluitend digitale gegevens;
 • Recht op inzage. Dit is het recht om de eigen persoonsgegevens die B-Art van de leden verwerkt in te zien;
 • Recht op rectificatie. Dit is het recht om de eigen persoonsgegevens die B-Art van de leden verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 • Recht op beperking van de verwerking. Leden hebben het recht om B-Art te vragen om het gebruik van hun persoonsgegevens te beperken;
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Binnen B-Art worden geen gegevens automatisch verwerkt.
 • Recht op bezwaar. Leden hebben het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 1. Verzoeken van onze leden
  B-Art is in de meeste gevallen verplicht om een verzoek van leden over de uitoefening van hun rechten binnen 1 maand uit te voeren en hen ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Dit geldt niet als B-Art volgens de AVG niet verplicht is om aan bedoeld verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten zij dat binnen 1 maand laten weten.
  Alleen in uitzonderlijke gevallen mag B-Art binnen 3 maanden reageren op zo’n  verzoek, bijvoorbeeld wanneer het heel complex is. Maar ook dan geldt dat B-Art wel binnen 1 maand moet laten weten dat er meer tijd nodig is om het verzoek uit te voeren.
 1. Heldere informatie
  Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft B-Art informatieplicht. Dat betekent dat B-Art zijn leden duidelijk moeten informeren over wat zij met uw persoonsgegevens doen. Kunstkring B-Art heeft daarvoor het online privacystatement opgesteld dat op het openbare deel van de website kan worden bekeken.
 1. Toezichthouder
  Kunstkring B-Art heeft het toezicht op de naleving van de AVG ondergebracht bij het secretariaat van de vereniging en het webbeheer. Aangezien het webbeheer geheel of gedeeltelijk kan worden uitbesteed aan derden blijft de eindverantwoordelijkheid bij het secretariaat. Met het hosting bedrijf van de website is afgesproken dat zij voortdurend zullen zorgen voor optimale beveiliging van de website.
 1. Toestemming
  De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkenen. Voor de persoonsgegevens die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 al digitaal werden en worden verwerkt geldt dat wij ervan uitgaan dat u Kunstkring B-Art daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij u vóór die datum schriftelijk laat weten dat u die toestemming wilt intrekken.
  Vanaf 25 mei 2018 zullen uitsluitend gegevens worden verwerkt die schriftelijk of digitaal door de betrokkene zelf werden ingediend. Digitale aanmeldingsformulieren kunnen slechts worden verstuurd na akkoordverklaring met de voorwaarden of gebruik van een captcha. Schriftelijke formulieren dienen door de betrokkene ondertekend te zijn.

Aldus opgemaakt te Berkelland op 15 mei 2018