] VOORWAARDEN EN AANMELDING | Kunstkring BArt

VOORWAARDEN EN AANMELDING

(U kunt deze pagina ook downloaden in pdf en uitprinten)

Bij inschrijving voor de Kunst-wandelroute is het voor u als kunstenaar noodzakelijk de ‘Voorwaarden’ hieronder goed door te lezen. Hier vindt u alle informatie over rechten, plichten en aansprakelijkheid. Bij deelname wordt u geacht eerst deze voorwaarden te accepteren.

Locatievoorkeur

In samenwerking met de natuurbeschermende organisaties zijn er binnen het wandeltraject een aantal locaties aangewezen die geschikt worden geacht voor het aanbrengen van een kunstwerk.
Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvangen geïnteresseerde kunstenaars een kaart/plattegrond waarop de geselecteerde, aan te wijzen locaties staan aangegeven. Het gebied is vrij toegankelijk, zodat geïnteresseerden zich op ieder moment daar al wat kunnen oriënteren.
Op een aantal kijkdagen in de maanden oktober, november en december kunnen geïnteresseerde kunstenaars die locaties samen met een van de leden van het projectteam nader bekijken. Op die manier kunnen de kunstenaars zich een beter beeld vormen van de mogelijkheden die de natuur en de omgeving hen biedt voor hun creatie(s), maar ook voor de beperkingen die deze locatie(s) voor hun idee zouden kunnen opleveren.
De data van deze bezichtigingen staan gepubliceerd op de website van Kunstkring B-Art (www.kunstkringbart.com/kunstwandelroute-2020)  
In overleg met de organisatie zal iedere kunstenaar een locatie kunnen reserveren.

Uitzondering

Natuur gaat vóór Cultuur.
Mocht de situatie zich voordoen dat onverwacht een aangewezen locatie toch niet geschikt blijkt als expositielocatie, dan zal –in overleg met de kunstenaar aan wie de locatie was toegewezen– een andere locatie worden gezocht.

Ontwerp

Onderdeel van de aanmelding voor deelname de Kunst-wandelroute Berkelland door de kunstenaar is het indienen van een ontwerp van zijn of haar idee. Dit onderdeel kan, maar hoeft niet gelijktijdig te worden ingediend met de inschrijving.
Dit ontwerp dient gepaard te gaan met
– een (eenvoudige) schets van het verwachte kunstwerk,
– een korte beschrijving van het ontwerp en van het idee achter het ontwerp.
(Deze beschrijving van maximaal 100 woorden zal tevens gebruikt worden als toelichting in de routegids)
de te gebruiken materialen
– de afmetingen
– de verwachte opbouwtijd

Ontwerp en toelichting a.u.b. opsturen naar: kunstwandelroute@kunstkringbart.com

Deelname

Deelname is pas mogelijk als aan de volgende verplichtingen is voldaan:
a. De inschrijving heeft tijdig, d.w.z. vóór 31 december via het inschrijfformulier plaatsgevonden;
b. De locatie voor uw kunstwerk is bekend en door de organisatie goedgekeurd;
c. De onder punt 3 genoemde toelichtingen zijn alle ingeleverd en goedgekeurd;
d. Eventuele financiële afspraken zijn door partijen schriftelijk vastgelegd;
e. Het inschrijfgeld ( € 30,- ; voor leden van Kunstkring B-Art en bij B-Art aangesloten kunstkringen: € 20,-) is op de bankrekening van de organisatie bijgeschreven. (NL67 RABO 0115 7811 53  t.n.v. kunstkring B-Art o.v.v. Kunst-wandelroute ; BIC: RABONL2U);
f. Uw deelname is door de organisatie bevestigd door middel van een contract.

Materialen

Het kunstwerk moet gemaakt zijn uit natuurlijke materialen of materialen die uit natuurlijke grondstoffen zijn vervaardigd. Het kunstwerk zou niet alleen de aandacht moeten vestigen op het mooie van de natuur, maar ook op de menselijke interventie. Onze voorkeur gaat uit naar kunstwerken die niet alleen enkel met materialen uit de natuur gemaakt zijn, maar waarbij er tevens naar gestreefd wordt om er zo min mogelijk schade aan te berokkenen, terwijl het toch duidelijk is dat de werken door de menselijke hand gecreëerd werden. In de combinatie van natuur en cultuur is het belangrijk dat de ogen van de kijker niet alleen geopend worden voor de natuur, maar ook voor de menselijke invloed daarop. Ook de vergankelijkheid van de kunstwerken mag een rol spelen, want door het gebruik van natuurlijke materialen heeft deze kunst mogelijk een beperkte of juist langere levensduur.

Tijdelijk karakter

In beginsel moeten de kunstwerken na afloop van de Kunst-wandelroute weer afgebroken en opgeruimd worden.
De locaties waar ze geëxposeerd en bekeken werden en de directe omgeving ervan moeten na afloop van de route (1 oktober van ieder jaar) weer opgeleverd worden zoals ze bij aanvang waren aangetroffen.
Alleen in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend in overleg met de de organisatoren van de Kunst-wandelroute zou hiervan afgeweken kunnen worden.

Verboden

  1. Het is ten strengste verboden kunstwerken of delen daarvan door middel van spijkers, schroeven of lijm aan bomen en struiken te bevestigen.
    Het gebruik van tie-wraps en (ijzer)draad is toegestaan. Om iedere vorm van beschadiging te voorkomen geven we er de voorkeur aan om tussen de draden en de stam beschermend materiaal aan te brengen.
  2. Het is eveneens verboden om bij het plaatsen van het kunstwerk planten te verwijderen en/of boomwortels door te hakken. Het plaatsen van palen met behulp van een grondboor is toegestaan.

Maaien

Op bepaalde plaatsen zal tijdens de duur van de Kunst-wandelroute (3 – 4 maanden) op het traject van de route met enige regelmaat onderhoud moeten plaatsvinden (voornamelijk maaien).
Kunstenaars worden verzocht hun ontwerp zodanig te maken dat zulk onderhoud ongestoord voortgang kan vinden en dat hun kunstwerk dus niet verplaatst hoeft te worden.

Inrichten van de expositie 

Afhankelijk van het ontwerp zal plaatsing van de kunstwerken bij voorkeur in de week voorafgaand aan de opening van de Kunst-wandelroute (de eerste zaterdag na Pinksteren) gebeuren.
Dit gebeurt altijd in overleg tussen de betreffende kunstenaar(s), en de aangewezen contactpersoon van de Kunstwandelroute Berkelland.
Afhankelijk van formaat en ruimte, kunnen werken ook eerder opgesteld/opgehangen worden in overleg met de contactpersoon van het projectteam.
Deelnemers zorgen zoveel mogelijk zelf voor ophangmaterialen, sokkels, etc. De organisatie kan, waar nodig, in beperkte mate assisteren. Het is aan te raden daarvoor vroegtijdig een afspraak te maken om samen de toegewezen locatie te bekijken en te overleggen over de on)mogelijkheden. In de praktijk blijkt voor veel problemen een oplossing te bestaan.

Persoonlijk promotiemateriaal

Promotiemateriaal van de kunstenaars is uitsluitend toegestaan bij boerderijmuseum De Lebbenbrugge. Het ophangen van grote individuele affiches of banners bij het kunstwerk is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid en verzekering

Deelname aan de Kunst-wandelroute Berkelland geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
De organisatie van de Kunst-wandelroute Berkelland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde werken. Indien gewenst kan de kunstenaar zelf zorg dragen voor een verzekering.

Opening

De officiële opening van de Kunst-wandelroute vindt plaats op de zaterdagmiddag van het eerste weekend na Pinksteren.
De aanwezigheid van de kunstenaars bij die openingsceremonie wordt zeer op prijs gesteld. Het is de bedoeling dat aansluitend aan de ceremonie de kunstenaars en genodigden als eersten de wandelroute lopen waarbij de deelnemende kunstenaars een toelichting geven over zijn/haar kunstwerk.
Verder hebben deelnemende kunstenaars de mogelijkheid om op afgesproken dag(en) tijdens de duur van de kunst-wandelroute aanwezig te zijn om met bezoekers in gesprek te komen.

Publiciteit en media

a.    Kunstkring B-Art draagt, in samenwerking met Achterhoek Toerisme, de zorg voor een uitgebreide reclame en perscampagne.

b.    Niets van de Kunst-wandelroute Berkelland uitingen mag vrijelijk worden gebruikt, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kunstkring B-Art.

c.    Door deel te nemen aan de Kunst-wandelroute Berkelland machtigt de kunstenaar de organisatoren automatisch om teksten en beeldmateriaal van de geëxposeerde kunstwerken en voordrachten zonder enige vergoeding rechtenvrij te kunnen gebruiken voor promotiedoeleinden.

d.    Alle deelnemende kunstenaars ontvangen te zijner tijd van de organisatie enkele posters om in de eigen omgeving en via de sociale media de kunst-wandelroute  te promoten.

e.    Overige promotie van de Kunst-wandelroute door de deelnemende kunstenaars middels hun eigen website of de sociale media wordt op prijs gesteld met in achtneming van het onder 13b gestelde voorbehoud.

Annulering

Bij annulering binnen 2 maanden voor de aanvangsdatum van de Kunstwandelroute, worden de kosten voor deelname niet terugbetaald.
Afmeldingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan aan het secretariaat van Kunstkring BArt (secretariaat@kunstkringbart.com).

Nalatigheid

Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld zal in dat geval niet worden terugbetaald.

Overmacht

Mocht kort voor de aanvang of tijdens de Kunstwandelroute besloten worden om deze af te gelasten of af te breken om redenen buiten onze invloedsfeer bijv. extreme weersomstandigheden of schokkende gebeurtenissen dan is het niet mogelijk de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte kosten of gederfde inkomsten.


Calamiteiten

Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van de organisatoren en/of de hulpverleners.

Onvoorzien

In geval van onvoorziene situaties heeft de organisatie het recht om uitzonderingen op de bovenstaande regels te maken of naar eigen inzicht daarnaar te handelen.

Akkoord met de voorwaarden

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.

AANMELDEN